[图文]弟   子   规
【字体:
弟   子   规
作者:晏细平    教学科研来源:本站原创    点击数:310    更新时间:2017/2/28

      guī 

       

zǒng  xù 

【总   叙】 

  guī   shèng rén xùn    shǒu xiào tì      jǐn  xìn  

          

fàn  ài zhòng   ér  qīn  rén   yǒu          zé xué wén  

           

  zé xiào                 

【入 孝】 

       yìng   huǎn      mìng   xíng    lǎn  

          

    jiào       jìng  tīng              shùn chéng  

          

dōng zé  wēn   xià   qìng   chén   xǐng   hūn zé  dìng 

          

chū   gào    fǎn   miàn      yǒu  cháng      biàn  

           

   

shì  suī  xiǎo     shàn  wéi   gǒu shàn wéi      dào  kuī  

           

  suī  xiǎo       cáng   gǒu    cáng   qīn  xīn  shāng 

          

qīn  suǒ  hào       wèi     qīn  suǒ      jǐn  wèi  qù  

            

shēn yǒu shāng     qīn  yōu      yǒu shāng     qīn  xiū 

           

qīn  ài      xiào    nán    qīn zēng      xiào  fāng xián  

            

qīn  yǒu guò    jiàn  shǐ gēng             róu  wú shēng 

   使        

jiàn         yuè    jiàn    hào    suí         yuàn  

          

qīn  yǒu     yào  xiān cháng  zhòu    shì        chuáng 

           

   

sāng sān nián   cháng  bēi      chù  biàn    jiǔ  ròu  jué  

            

sāng  jìn          jìn  chéng   shì    zhě       shì  shēng  

          

chū    tì  

【出 弟】 

   

xiōng dào yǒu      dào  gōng  xiōng dì      xiào  zài  zhōng 

            

cái    qīng   yuàn hé  shēng  yán    rěn    fèn    mǐn 

         忿  

huò  yǐn  shí    huò zuò  zǒu   zhǎng zhě xiān   yòu  zhě  hòu  

           

zhǎng hū  rén      dài  jiào     rén    zài           dào 

           

chēng zūn zhǎng      míng   duì zūn zhǎng     xiàn  néng 

           

     zhǎng           zhǎng    yán   tuì  gōng  lì  

         退  

  xià     chéng  xià    guò  yóu  dài    bǎi    yú 

          zhǎng zhě     yòu    zuò  zhǎng zhě  zuò  mìng  nǎi zuò  

            

zūn zhǎng qián  shēng yào           wén   què  fēi  yí  

          

jìn          tuì    chí    wèn    duì     shì    yí 

  退         

shì  zhū         shì      shì  zhū  xiōng    shì  xiōng  

            

jǐn 

【谨】 

zhāo    zǎo     mián  chí   lǎo    zhì          shí 

             

chén    guan  jiān  shù  kǒu  biàn niào  huí   zhé  jìng  shǒu 

     便     

   

guān  bì zhèng  niǔ     jié                  jǐn  qiè 

           

zhì  guān     yǒu  ding wèi      luàn dùn    zhì    huì  

            

  guì  jié       guì  huá   shàng xún fèn    xià  chèn  jiā 

             

duì  yǐn  shí      jiǎn      shí  shì         guò  zé  

             

nián fāng  shào    yǐn  jiǔ     yǐn  jiǔ  zuì    zuì  wéi  chǒu  

          

  cōng róng      duān zhèng    shēn yuán   bài  gōng  jìng 

          

  jiàn                           yáo  bì 

           

huǎn  jiē  lián     yǒu shēng  kuān zhuǎn wān    chù léng  

           

zhí             zhí  yíng        shì       yǒu  rén 

            

shì    máng  máng duō cuò      wèi  nán     qīng  lüè  

           

dòu  nào chǎng  jué    jìn     xié    shì     jué    wèn  

           

jiāng    mén  wèn  shú  cún  jiāng shàng táng shēng    yáng  

            

rén  wèn shuí   duì    míng              fēn  míng 

           

yòn grén       míng  qiú   tǎng bù  wèn        wéi  tōu 

           

jiè  rén         shí  huán    hòu  yǒu      jiè    nán 

            

【信】 

fán  chū  yán   xìn  wéi  xiān   zhà    wàng       yān  

             

huà shuō duō        shǎo    wéi    shì       nìng  qiǎo 

            

   

jiān  qiǎo    huì        shì  jǐng      qiè  jiè  zhī  

           

jiàn wèi zhēn     wù qīng yán     zhī  wèi      wù qīng chuán  

            

shì  fēi       wù qīng nuò     gǒu qīng nuò     jìn  tuì  cuò 

            退  

fán  dào     zhòng qiě shū                   hū  

             

bǐ shuō cháng    cǐ shuō duǎn       guān       xián  guǎn  

            

jiàn rén shàn               zòng qù yuǎn        jiàn  jī 

             

jiàn  rén  è         nèi  xǐng   yǒu    gǎi      jiā  jǐng 

          

wéi    xué    wéi  cái           rén    dāng    lì  

          

ruò         ruò  yǐn  shí         rén      shēng qī 

           

wén guò      wén        sǔn  yǒu  lái       yǒu  què 

            

wén yù  kǒng  wén  guò  xīn     zhí liàng shì     jiàn xiāng qīn 

            

  xīn  fēi    míng wéi cuò     yǒu  xīn  fēi    míng wéi  è 

           

guò néng gǎi     guī        tǎng yǎn shì    zēng    gū  

            

fàn ài zhòng 

【泛 众】 

fán  shì  rén    jiē      ài    tiān  tong fù       tong  zài 

             

xìng gāo zhě    míng    gāo    rén suǒ zhòng   fēi  mào  gāo  

          

cái    zhě  wàng        rén  suǒ     fēi   yán  dà 

           

   yǒu néng             rén  suǒ néng     qīng  zī  

          

  chǎn fù       jiāo  pín      yàn          xīn  

            

rén    xián      shì  jiǎo    rén    ān      huà  rǎo  

          

rén  yǒu duǎn   qiè    jiē     rén  yǒu     qiè    shuō 

           

dào rén shàn        shì  shàn   rén  zhī  zhī        miǎn  

          

yáng rén  è         shì   è       zhī  shèn   huò  qiě  zuò 

          

shàn xiāng quàn    jiē  jiàn    guò    guī    dào liǎng kuī  

           

fán       guì  fēn  xiǎo          duō        shǎo  

          

jiāng jiā  rén    xiān  wèn jǐ                       yǐ 

          

ēn    bào   yuàn    wàng  bào yuàn duǎn   bào  ēn  cháng 

           

dài        shēn guì duān    suī  guì  duān      ér  kuān 

           

shì    rén     xīn    rán           rén   fāng    yán           

qīn rén 

【亲 仁】 

tóng  shì  rén   lèi         liú    zhòng  rén  zhě  xī  

          

guǒ  rén  zhě  rén  duō  wèi    yán    huì        mèi 

          

néng qīn rén      xiàn  hǎo          jìn    guò    shǎo 

          

  qīn  rén      xiàn  hài   xiǎo  rén  jìn    bǎi  shì  huài 

            

yú lì xué wén 

余力学文】 

    xíng    dàn  xué wén  zhǎng    huá  chéng    rén  

             

dàn    xíng      xué  wén    rèn     jiàn   mèi    zhēn  

           

  shū      yǒu  sān  dào   xīn  yǎn  kǒu   xìn  jiē  yào  

           

fāng                   wèi  zhōng      qǐ  

           

kuān wéi  xiàn   jǐn  yòng gōng  gōng    dào   zhì    tōng  

           

xīn  yǒu      suí  zhá      jiù   rén  wèn   qiú  què  yì  

           

fang  shì  qīng  qiáng bì  jìng       àn  jié        yàn  zhèng 

          

    piān   xīn    duān        jìng    xīn  xiān  bìng  

           

liè  diǎn       yǒu ding  chù     kàn     huán yuán  chù  

           

suī  yǒu      juàn  shù    yǒu  quē  huài   jiù    zhī  

             

fēi  shèng shū   bǐng wù  shì       cōng míng   huài xīn  zhì  

            

     bào            shèng yǔ  xián      xún  zhì 

           

   

教学科研录入:晏细平    责任编辑:晏细平 
相关教学科研
没有相关教学科研
发表评论
用户名
*
Emaill
评价等级
Reset
江西省新余市渝水三小 网站备案:赣ICP备15005565号-1
江西省新余市渝水三小信息处承办 站长信箱:sxhuxd@163.com
学校地址:新余市解放西路95号 邮编:338000 电话:0790—7083190
回到顶部